Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego pod nazwą „Speedtronic”
(dalej „Regulamin”)

§ 1
Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.speedtronic.pl pod nazwą speedtronic (dalej „Sklep”) prowadzony jest przez speedtronic prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SPEEDTRONIC EWA BORAWSKA z siedzibą przy ul. Kraska 32 ,18-400 Łomża, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nr NIP 7181940666 , nr REGON 450098648 (dalej „Sprzedawca”).
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
3. Data publikacji Regulaminu na stronie internetowej: 2018 roku.
4. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
§ 2
Definicje pojęć zawartych w Regulaminie
1. Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży (zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca);
3. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie elektronicznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są podane przez Klienta dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
4. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, zawierający funkcje ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności zmiany ilości Produktów do zakupu.
5. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta przez Klienta.
6. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy oraz płatności.
7. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
9. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AUTO BORAWSKI Mirosław Karol Borawski z siedzibą w Łomży przy ul. Kraska 32 , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nr NIP 7181068524, nr REGON 450098648
10. Sklep - sklep internetowy pod nazwą Speedtronic prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.speedtronic.pl
11. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu, tj. Konto, Formularz Zamówienia.
14. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia umieszczonego na stronie internetowej Sklepu zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów.

§ 3
Formy kontaktu ze Sklepem i podstawowe dane
1. Adres Sprzedawcy: 18-400 Łomża, ul Kraska 32
2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@speedtronic.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 602 161 151
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 821160 2202 0000 0002 9086 1782 (SWIFT) BIGBPLPW
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 9 do 17

§ 4
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z systemu teleinformatyczego Sklepu
1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Produktów oferowanych przez Sklep oraz do składania zamówień na Produkty niezbędne jest:
dostęp do urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu np. Google Chrome,Firefox
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
włączona obsługa plików cookies,
zainstalowany program FlashPlayer.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.
3. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym. Sprzedawca     nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym oraz     danych niezgodnych z prawem.

§ 5
Informacje ogólne
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie Produktów oferowanych przez Sklep nie wymaga zakładania Konta.
3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
4. Ceny Produktów podane w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt jego dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe). O ostatecznej kwocie do zapłaty za Produkt Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
1. Korzystanie z Konta w Sklepie możliwe jest po wykonaniu dwóch następujących kroków: należy wypełnić Formularz rejestracji umieszczony na stronie internetowej Sklepu i kliknąć pole „Zarejestruj się”. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
imienia i nazwiska;
adresu poczty elektronicznej;

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §3 Regulaminu.

§ 7
Zasady składania Zamówienia w Sklepie
W celu złożenia Zamówienia należy:
zalogować się do Sklepu;
wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić Zamówienie klikając w link przesłany przez Sprzedawcę Klientowi w wiadomości e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej;
w Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imienia i nazwiska (w przypadku przedsiębiorcy nazwy firmy), adresu zamieszkania (ulica nr domu, kod pocztowy miejscowości, w przypadku firmy dokładnej jej siedziby oraz nr NIP), kraju, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego oraz danych     dotyczących Umowy Sprzedaży, tj. Produktu, ilości Produktów, miejsca i sposobu dostawy Produktu/ów, sposobu płatności.
wybrać jeden z dostępnych w Sklepie sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa
Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
Odbiór osobisty dostępny pod adresem Sprzedawcy
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
Płatność przy odbiorze osobistym
Płatność za pobraniem
Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
Płatności elektroniczne
Płatność kartą płatniczą
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie internetowej Sklepu.

§ 9
Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z §7 niniejszego Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
płatność przelewem on line na rachunek bankowy Sprzedawcy:  numer rachunku bankowego Sprzedawcy.
płatności elektroniczne albo płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą .z siedzibą w Łomży.
* W przypadku wyboru płatności przelewem, płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży.
płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze osobistym przesyłki. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny.
4. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy wszystkich Produktów jest najdłuższy podany termin dla danego Produktu. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy lub doręczenie go osobiście do siedziby Sprzedawcy.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego innej osobie trzeciej z wyjątkiem przewoźnika. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
3. Skutki odstąpienia od Umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie). Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
4. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu od Konsumenta z powrotem.
5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania  z niego w sposób wykraczający poza konieczny do  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 11
Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi za wady wskazane w Kodeksie Cywilnym.
4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
5. Reklamację można zgłosić pisemnie na adres: 18-400 Łomża ul. Kraska 32  lub drogą elektroniczną na następujący adres e-mail Sprzedawcy: info@speedtronic.pl
6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do  reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
8. Produkt odsyłany w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.  
9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 12
Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców
1. Niniejsze postanowienia Regulaminu dotyczą Klientów niebędących Konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Klientowi z powodu odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę w takim przypadku nie przysługują żadne roszczenie o zapłatę czy też inne.
3. W przypadku zwarcia Umowy Sprzedaży z Przedsiębiorcą, Sprzedawca może żądać przedpłaty niezależnie od sposobu płatności wybranego przez Klienta.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem wszelkie ciężary i korzyści związane z Produktem, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w takim przypadku za uszkodzenie, utratę lub zaginięcie Produktu oraz za opóźnienie w przewozie i dostarczeniu przesyłki.
5. Odpowiedzialność za Produkt z tytułu rękojmi w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem wskazana w Kodeksie Cywilnym zostaje wyłączona. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości rzeczywiście powstałej szkody, Sprzedawca nie odpowiada za utracone korzyści.
6. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phporaz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu będą przetwarzane zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celach promocyjnych oraz marketingowych.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza sprzedawca ma prawo do ich wglądu, poprawiania, aktualizacji i usuwania.
7. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
8. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

§ 15
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
2. Zawartość strony internetowej Sklepu, w tym wszelkie zdjęcia, znaki graficzne, filmy, ilustracje, oprogramowanie stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie prawa autorskiego. Ich wykorzystywanie możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu dostępna będzie na stronie internetowej Sklepu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

MASZ PYTANIE ? POTRZEBUJESZ POMOCY ?

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i odpowiedzą na Twoje pytania.